Államvizsga 2016

- Javasolt tételsorok és könyvészet a 2016-os államvizsgára -
 

 
Kommunikációelmélet
 
Javasolt tételek
 
1. Marshall Mc Luhan illetve a technológiai determinizmus álláspontja szerint a kommunikációs technológiák változásai átalakítják a társadalmat, a kultúrát, az emberi megismerést. Fejtse ki egy szabadon választott médiatörténeti vagy kommunikációtechnológiai változás társadalmi-kulturális következményeit!
 
2. Mit jelent Shannon és Weaver matematikai kommunikációs modelljében a zaj fogalma? Mutassa be a fogalom lehetséges alkalmazásait a kommunikáció egyéb területein!
 
3. A kommunikáció során – a személyközi, szervezeti és tömegkommunikációban egyaránt – szerepeket alakítunk ki és valósítunk meg. Jellemezze, hogyan járul hozzá a kommunikáció a szerepek kialakulásához és megvalósításához a  három szint valamelyikén!
 
4. Határozza meg a stratégiai kommunikáció fogalmát, majd a fogalom segítségével fejtse ki meggyőzés és manipuláció különbségét!
 
5. Magyarázza meg, hogyan valósulnak meg a nyelvi kommunikáció jakobsoni funkciói egy szabadon választott online felületen!

 
Szakirodalom:
 
1. BRIGGS, Asa – BURKE, Peter: A média társadalomtörténete. Gutenbergtől az internetig. Napvilág, Budapest. 2002.
 
2. GRIFFIN, Em: Bevezetés a kommunikációelméletbe. Ford. Szigeti L. László. Harmat, Budapest. 2001.
 
3. JAKOBSON, Roman: „Nyelvészet és poétika.” In uõ: Hang – Jel – Vers. Szerk. Szépe Gy., Gondolat, Budapest, 211–257. 1969.
 
4. TERESTÉNYI Tamás: Kommunikációelmélet. A testbeszédtől az internetig. Akti-Typotex, Budapest. 2006.
 
5. ROSENGREN, Karl Erik: Kommunikáció. Budapest, Typotex. 2004.Médiakommunikáció
 
Javasolt tételek

1. Ismertesse a kereskedelmi, közszolgálati és közösségi média főbb vonásait! 

2. Milyen tényezők befolyásolják a hírré válást? 

3. Ismertesse a média vélemény- és társadalomformáló szerepét a szelektív észlelés és a kultivációs elmélet szemszögéből!

4. Ismertesse a média vélemény- és társadalomformáló szerepét a napirendelmélet, az utánfutó-hatás és a hallgatási spirál szemszögéből! 

5. Ismertesse a média vélemény- és társadalomformáló szerepét a használat-kielégülés és a kódolás-dekódolás modell szemszögéből. Hozzon egy-egy példát az elméletek által leírt mechanizmusok működésére! 

6. Denis McQuail szerint: "a különben töredékes tapasztalat- és információdarabok egybeszervezéséhez valamiféle keretre van szükség." Fejtse ki, hogy (a) mit jelent a hírek vonatkozásában a keretezés, és (b) milyen tényezők befolyásolják a hírek keretezését? 

7. Hogyan alakítja át az internet a tömegkommunikációt? 

8. A közügyekről folytatott viták milyen lehetőségeit és veszélyeit hordozzák magukban a web 2.0 felületei? 

 
 
 
Szakirodalom:
 
1. BAJOMI Lázár-Péter, Média és társadalom. Antenna, Budapest, 2008. 

2. McQUAIL, Denis, A tömegkommunikáció elmélete. Ford. Szalai Éva. Osiris, Budapest, 2003. 

 
3. PINTÉR Róbert, szerk.: Az információs társadalom. Gondolat - Új Mandátum, Budapest, 2007. 

4. Gács Anna: Gács Anna (é.n.): "Internetes hipertextek és közösségek" In Hipertext, hipermédia. Letöltöm

 


Közkapcsolatok
 
Javasolt tételek
 
1. A kampányok tervezése során különösen kell figyelni a hatékony üzenet-megfogalmazásra a kívánt eredmény elérése érdekében. Milyen modellel írható le az üzenetek hatása, és ezeknek a hatásmechanizmusoknak pontosan milyen szerepe van az arculatépítésben?

2. A sikeres PR-kampány alapja a megfelelő PR-terv kidolgozása. Melyek a PR-terv készítésének lépései és milyen tartalmi tényezőkre épít? 

3. A közkapcsolati kampányok esetében különös figyelmet kell fordítani a célcsoportok megfelelő beazonosítására. Melyik az a hat kategória, amellyel azonosíthatóak a célcsoportok a B2C szférában? Ismertesd mindenik esetében az alegységeket is.

4. A PR-tevékenység céljai közt szerepel a megfelelő pozicionálás teljesítése. Melyek a termék, szervezet, márka vagy brand pozicionálásának szabályai? 

5. A közkapcsolati tevékenység esetében két nagy területet különíthetünk el: belső és külső PR-t. Ismertesse a belső PR eszközrendszerét, bemutatva mindenik eszköz előnyeit és hátrányait.

6. Melyek a szervezeti arculatépítés lépései, milyen arculati elemekre lehet építeni? Milyen szerepe van ebben a folyamatban az arculati kézikönyvnek? Sorolja fel és jellemezze egy-két mondatban az arculat-kialakítás szakaszait és leggyakoribb hibáit.

7. A közkapcsolati tevékenység jól azonosítható célokat követ. Meiden kilenc pontban foglalta össze ezeket. Ismertesse a PR-tevékenység céljait, konkrét példát adva mindenikre.  

8. Melyek a PR-tevékenység munkafolyamatának jellemzői? Ismertesse a három modell közös és legfontosabb elemeit?

9. A tervezett PR-kampány szerves részét képezi az elért célcsoportok által létrehozott tartalmak megjelenése. Ismertesse a netfolklór szerepét a szervezetek közkapcsolati tevékenységének vonatkozásában!

10. Miért fontos a vállalatok PR-ja szempontjából a CSR? Milyen területeket különíthetünk el a CSR-on belül? Adjon példát mindenik lehetséges CSR-tevékenységre.

Szakirodalom:

1. DAGENAIS, Bernard: Campania de relații publice, Polirom Kiadó, Iasi, Collegium sorozat, 2003  Letöltöm
 
2. COMAN, Cristina: Relațiile publice, Polirom Kiadó, Iaşi, Collegium sorozat, 2006  Letöltöm
 
3. COMAN, Cristina: Relațiile publice si mass-media, Polirom Kiadó, Iasi, Collegium sorozat, 2004 Letöltöm
 
4. SZELES Péter (szerk.): Nagy PR könyv, Management Kiadó, Budapest, 2001
 
5. MARCONI, Joe: Ghid practic de relații publice, Polirom Kiadó, Iasi, Collegium sorozat, 2007  Letöltöm
 
6. DAVID, George: Tehnici de relații publice, Polirom Kiadó, Iasi, Collegium sorozat, 2008  Letöltöm
 
7. MUCCHIELLI, Alex: Comunicarea în instituții si organizații, Polirom Kiadó, Iasi, Collegium sorozat, 2008
 
8. BALABAN, Delia-Abrudan, Mirela (szerk.): Tendințe în PR si publicitate – Planificare strategică si instrumente de comunicare, Tritonic Kiadó, Bukarest, Kommunikáció/Média sorozat, 2008  Letöltöm
 
9. RUS, Flaviu Călin: Relații publice si publicitate, Institutul European, Iaşi, 2004
 
10. GREEN, Andy: Comunicarea eficientă în relațiile publice. Crearea mesajelor si relațiile sociale, Polirom Kiadó, Iasi, Collegium sorozat, 2009    Letöltöm

11. OLIVER, Sandra: Strategii de relații publice, Polirom Kiadó, Iasi, Collegium sorozat, 2009
 
12. HAYWOOD, Rogers: All about public relations, McGraw-Hill Publishing Company, Berkshire, 1984
 
13. TÖRÖCSIK Mária: Fogyasztói magatartás trendek, KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Marketing szakkönyvtár sorozat, 2006 Letöltöm
 

 
Reklámkommunikáció
 
Javasolt tételek
 
1. Ismertessen egy tetszőlegesen választott reklámtörténeti osztályozást, majd válasszon egy tetszőleges terméket vagy szolgáltatást, ismertesse röviden, majd behelyezve a terméket mindegyik történeti fejezetbe és alkosson szlogen-variánsokat, és indokolja meg röviden választását. 
(0,4 p. / osztályozás leírása, 0,1 p. / alany ismertetése, 0.5 p. / szlogenalkotás és indoklás) 
 
2. A reklámkommunikációra vonatkozó, 20. század végén kibontakozó tudományos viták központi témája a reklámkommunikáció illetve a közkapcsolatok primátusára vonatkozott. Ismertesse a két fő áramlat elveit, az érvelést a tudományágak elsőbbségére vonatkozóan, illetve pozícionálja mindkettőt.
(2x 0,3 p. / ismertetés, 2 x 0,2 p. sajátosságok és egyedi pozíció bemutatása)
 
3. Ismertesse azokat a társadalmi folyamatokat és helyzeteket, amelyek a jelenlegi piaci elvárásokat meghatározzák (a posztmodern társadalom jellemzői) és azok reklámra gyakorolt hatásait. Szemléltesse mindegyik tényezőt egy-egy példával.
(0,5 p. / jellemzők, 0,5 p. / szemléltetés)
 
4. A reklámkampányok tervezésének alapvető kérdése, hogy kinek a nevében kell kommunikálni? Mutassa be és hasonlítsa össze a termék- / szolgáltatás-, cég- és márkareklámozás sajátosságát (mibenlétük, lehetőségük, eszközeik, hatásaik) és arculati vonatkozásait.
(3x 0,3 p. / bemutatás, 0,1 p. / összehasonlítás)
 
5. Ismertesse a reklámkommunikáció hatásmechanizmusainak modelljeit és azok kritikáját.
(0,8 p. / hatásmechanizmusok, 0,2 p. / kritikáik)
 
6. A reklámkampányok keretében több célcsoport-bontás alkalmazható. Ismertesse mindegyik bontás-típust és alcsoportjaikat.
(0,2 p. / bontás-típus, alcsoportokkal együtt)
 
7. A reklámszempontú célcsoport-alkotás elfogadtat a fogyasztóval egy státust vagy egy csoporthoz való tartozást. Sorolja fel és ismertesse röviden az egyén által megélt csoportokat.
(0,4 p. / felsorlás, 0,6 p. / ismertetés)
 
8. A fogyasztók négy üzenet-típus mentén csoportosíthatók, ezen belül különíthetők el a befogadó (receptor) csoportok. Sorolja fel és ismertesse röviden a négy üzenet-típust.
(0,4 p. / felsorlás, 0,6 p. / ismertetés)
 
9. Ismertesse a reklámkommunikáció eszközeinek osztályozásait, bemutatva mindegyik osztályozás csoportjait.
(0,4 p. / osztályozási rendszerek, 0,6 p. / csoportok ismertetése)
 
10. Ismertesse a reklámalkotás folyamatát, bemutatva mindegyik szakasz tevékenységeit és specifikus dokumentumait.
(0,4 p. / teljes folyamat, 0,6 p. / tevékenységek és dokumentumok)

11. Ismertesse a reklámügynökségi munkafolyamatot, bemutatva mindegyik szakaszt és a kulcsfontosságú funkciókat.
(0,5 p. / teljes folyamat és szakaszok bemutatása, 0,5 p. / funkciók bemutatása)

12. Ismertesse a márkaépítés kulcsfogalmait, folyamatát, hatását, illetve a márkaismertség fokozatait és mérési módszereit. 
(0,4 p. / kulcsfogalmak, 0,3 p. / folyamat, 0,3 p. / márkaismertség fokozatai)

13. Ismertesse a márkatervezés fogalmát és folyamatának lépéseit.
(0,1. p. /meghatározás, 0,9. p. /folyamat)

14. Ismertesse az Aaker-féle márkaérték fogalomkörét és elemeit, példázva egy szervezet / termék megfogalmazott márkaértékeivel.
(0,5 pont/ fogalmak, 0,5 pont / példák)

15. A márkázott alany függvényében több imázs- vagy márkatípus különíthető el. Sorolja fel és ismertesse mindegyik alany mibenlétét, márkázási sajátosságát. 
(0,4 p. / felsorolás, 0,6 p. / ismertetés)  


Szakirodalom:

1. KÁDÁR Magor: Kampánykommunikáció. Kézikönyv a kommunikációs kampányok tervezéséhez és elemzéséhez. Kriterion kiadó, Kolozsvár, 2008. 
3.1.2, 3.1.3, 3.2.2, 3.2.3, 3.3.2, 3.3.3, 3.4.2, 3.4.3. alfejezetek

2. MARCENAC, Luc - MILON, Alain - SAINT-MICHEL, Serge-Henri: Strategii Publicitare. De la studiul de marketing la alegerea diferitelor media. Polirom kiadó, Iași, Collegium sorozat, 2006. 
II. fejezet: Strategia mijloacelor de comunicare. 
 
3. RANDALL, Geoffrey: Márkázás a gyakorlatban. Geomédia szakkönyvek, Budapest, 2000. 
2. fejezet: Márkaérték, 12. fejezet: Márkatervezés. 


4. RIES, Al és RIES Laura: A PR tündöklése, a reklám bukása. Geomédiai kiadó RT., Budapest, 2005

5. SAS István: Reklám és pszichológia. Kommunikációs Akadémia, Budapest, 2007, 2010. 
9. fejezet: A reklám hatásmechanizmusai.  
Szakdolgozati útmutató
Dr. Keszeg Anna

 

1. Mi az államvizsga és mire jó?

2. Az államvizsgaírás gyakorlatával kapcsolatos szakirodalom és elérhetősége

3. Témaválasztás, hipotézisek, kutatástervezés

4. Hogyan keressük és olvassuk a szakirodalmat?

5. Módszertannal kapcsolatos megjegyzések

6. Szerkezeti összetevők

7. Formai és terjedelmi követelmények

8. Szervezési részletek

9. A plagizálás

10. Könyvtárak és infrastrukturális tudnivalók

11. Három pszichológiai jótanács

 
Letöltöm az útmutatót.

Témajavaslatok és szempontok - főállású oktatók
Dr. Kádár Magor
Dr. Keszeg Anna
Dr. Vincze Hanna Orsolya
Dr. Zörgő Noémi

 
Konzultációs napló formanyomtatványa.